1. Mikologia argazki txapelketa - 1º concurso de fotografía de micológica


1º GAIA
Perretxikoen mundua eta hauen inguruarekin lotutako edozein gaia, hauen nabarmenkeria ezinbestekoa izanik.

2º PARTAIDEAK
Mugarik gabeko txapelketa, beste txapelketatan saritutako argazkiak izan ezik.

3º IZEN EMATEA
Dohainik

4º EPEA
Postaz edo pertsonalki elkartearen egoitzan 19:00 eta 20:00 artean, 619779282 tfnoa. 2012.eko Irailaren 20:00ak arte LOIOLATARRA KIROL ELKARTEAren egoitzan (mikologia atala) Loiolatarra kalea 3-5, 20.014 Donostia-San Sebastian

5º AURKEZPENA
Ø Argazkien tamaina paperean 20 x 30 zm-koa izango da.
Ø Argazki guztiak 24x34 tamainako kartoi mehe zurrun eta txurian ezarrita etorriko dira.
Ø Argazkilari bakoitzak HIRU argazki aurkeztu ditzazke gehienez, eta bat bakarrik saritua izan daiteke.
Ø Argazki bakoitzak espezie bakoitzaren izen zientifikoa behe-ezker aldean idatzita eramango du, eta titulu edo lelo arrunta behe-eskuin aldean.
*Ez dira programa informatikoekin egindako montaiak onartuko.
Ø Aparte, itxitako gutun azal baten barnean egilearen datuak jarriko dira, bere helbide osoa, telefono zenbakia, leloa eta izen zientifikoarekin, ezaguna bada.


6º ESKUBIDEAK
Lan sarituak C.D. Loiolatarra K.E.-aren mikologia atalaren jabetzan geldituko dira, baita egileei eskatuko dizkiegun euskarri digitalak ere, mikologi taldeak lan hauek gaur egungo edozein erreprodukzio moduan erakutsi edo publikatu ahal dezan, beti hauen egilea aipatuz.

7º ARDURAK
Ø Saritu gabeko lanak 2 hilabetez egileen eskura geldituko dira, txapelketaren erabakia ematen denetik hasita eta postaz bidaliko zaie horrela eskatu dietenei, baldin eta argazkiekin batera, behar bezala betetako, tamaina egokia eta zigilua duen gutun azal bat bidali badute.

Ø Antolatzaileek ez dira galera edo apurketen erantzule egiten.


8º SARIAK
                  LEHEN SARIA: 300 EURO eta diploma
                  BIGARREN SARIA: 200 EURO eta diploma
                  HIRUGARREN SARIA: 100 EURO eta diploma


• Sariak Irailak 30ean 13:00tan emango dira, Mikologia eta Gastronomia Ihardunaldien bukaera ekitaldiaren zehar emango dira, Latsarien enparantzan (Loiola auzoa).

9º EPAI MAHAIA
Mikologi taldearen batzarraren kideetaz eta argazkiaren profesionaletaz osatuta egongo da. Epai mahaiaren emaitza Irailak 25ean emango da. Epai mahaiaren emaitza erantzuezina izango da, eta partehartzeak oinarri hauek onartzea suposatzen du.

10º ERAKUSKETA
Aurkeztutako argazkiak Loiolako kultur etxean publikoan erakutsiko dira, Irailak 24 eta 28 artean.
1º TEMA
Cualquier tema relacionado con el mundo de las setas y su habitat, siendo imprescindible el protagonismo de las mismas.

2º PARTICIPANTES
Concurso abierto sin limitaciones, excepto las fotografías premiadas en otros concursos

3º INSCRIPCION
Gratuita

4º PLAZO DE ENTREGA
Por correo o personalmente en la sede del club de 19.00 a 20.00, tlf. 619779282. Hasta las 20.00 horas del día 20 de Septiembre de 2012 en la sede del CLUB DEPORTIVO LOIOLATARRA (Sección micología) en  C/Loiolatarra, nº 3-5 – 20014 Donostia-San Sebastián

5º PRESENTACION
Ø El tamaño de las fotografías en papel será de 20 x 30 cm.
Ø Todas las fotografías vendrán montadas en cartulina rígida blanca con tamaño de 24x34.
Ø Cada autor puede presentar un maximo de TRES fotos, y sólo una puede ser premiada.
Ø Cada fotografía llevara escrito el nombre científico de cada especie (si se conoce) en el dorso inferior izquierdo de la cartulina y un título o lema común en el recuadro inferior derecho.
*No se admitirán montajes realizados con programas informáticos.
Ø Aparte, en el interior de un sobre cerrado se incluirán los datos del autor con su dirección completa, teléfono, lema y nombre científico, si se conoce.


6º DERECHOS
Los trabajos premiados pasarán a la propiedad de la sección de micología del C.D. Loiolatarra K.E., así como los soportes digitales de los mismos que se solicitarán a los autores, de las fotos premiadas, para que el grupo micológico pueda exponer o publicar los trabajos en cualquier método de reprodución actual, siempre haciendo constar el autor de las mismas.

7º RESPONSABILIDAD
Ø Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores por el plazo de 2 meses, contando a partir de la resolución del concurso y se enviarán por correo a los participantes que expresamente lo soliciten y hayan enviado con las fotos, un sobre debidamente cumplimentado, con tamaño y franqueado para su devolución.

Ø La Organización no se hace responsable de las pérdidas o deterioros posibles.


8º PREMIOS
                  PRIMER PREMIO: 300 EUROS y diploma
                  SEGUNDO PREMIO: 200 EUROS y diploma
                  TERCER PREMIO: 100 EUROS y diploma


• Los premios se entregarán el domingo día 30 de septiembre a las 13:00 horas en los actos de clausura de las Jornadas de Micología – Gastronomía, en la Plaza de Las Lavanderas (Barrio de Loiola).

9º JURADO
Estará compuesto, por miembros de la junta del grupo micológico y profesionales de la fotografía. El fallo del jurado se hará el día 25 de septiembre. Los fallos del jurado serán inapelables, y el hecho de participar implica la aceptación de las bases.

10º EXPOSICIÓN
Las fotografías presentadas estarán expuestas al público en el Centro Cultural del barrio de Loiola del 24 al 28 de septiembre.